Skolevejledning

Indholdsplan for Skolevejledning

Det overordnede formål med vejledningen er, at hjælpe eleverne til at træffe et godt valg med hensyn til uddannelse og erhverv. Dette sker i et tæt samarbejde med eleverne omkring uddannelsesplaner, tilmelding til ungdomsuddannelserne, brobygning, praktikforløb m.m.

Det er vores mål, at alle elever tilmeldes en ungdomsuddannelse og at de er klædt godt på, til at fuldføre den. Vi bestræber os meget på, at være nærværende i vejledningen og tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planer for fremtiden. Vi lægger stor vægt på at være opdaterede vejledningsfagligt og holder os orienterede om, hvad der sker på uddannelsesområdet og i erhvervslivet.

Vejledningen veksler mellem fælles vejledning i klasserne og individuelle samtaler med den enkelte elev, der tilbydes som minimum to samtaler om året.

Dronninglund Efterskole har to skolevejledere: Tina Niss og Aage Simonsen. Danskklasserne deles mellem vejlederne; så spørg jeres barn hvem der er deres vejleder.

Årets vejledningsaktiviteter

I starten af skoleåret får alle elever en kort introduktion til skolevejledningen på Dronninglund Efterskole. Samtidig udfylder 10. klasserne ønsker til de to obligatoriske brobygningsuger mens 9. klasserne informeres om erhvervspraktik.

Herefter følger første runde af de individuelle samtaler efterfulgt af orientering i klasserne om ungdomsuddannelserne.

Brobygning

Lige efter efterårsferien deltager alle 10. klasses elever i obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelserne. Tanken bag brobygning er at give eleverne mulighed for afklaring i forhold til valg af uddannelse.

Brobygningen løber over to uger hvor den enkelte elev vælger to forskellige uddannelser af en uges varighed. Brobygningen koordineres i samarbejde med UU Øst/Vest. I brobygningsugerne foregår al undervisning på den valgte uddannelsesinstitution. Vi sørger for transport til og fra uddannelsesinstitutionerne.

Praktik

Alle 9. klasserne skal i en uges erhvervspraktik. Praktikstederne vil hovedsageligt være i Dronninglund-området og eleverne forventes at bo på skolen i ugen. Praktikken koordineres i samarbejde med UU Øst/Vest. Vi tilstræber meget, at opfylde elevernes praktikønsker.

OSO

Elever i 10. klasse skal skrive en ”Obligatorisk Selvvalgt Opgave” (OSO), der har til formål at hjælpe dem i deres individuelle afklaring af uddannelses- og erhvervsønsker. Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, en karakter.
Den obligatorisk selvvalgte opgave tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan, uddannelsesønsker og valg af ungdomsuddannelse. Vejlederne giver alle 10. klasses elever en fælles introduktion til OSO-forløbet, hvorefter eleverne får tildelt en fast OSO-vejleder blandt lærerne.

Den koordinerede tilmelding

I god tid inden sidste frist for tilmelding (medio marts) til ungdomsuddannelserne udarbejder hver elev en personlig uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilke mål eleven har for uddannelse efter efterskolen, og hvilke elementer, der skal indgå, for at eleven kan nå disse mål. Uddannelsesplanen følger eleven på den efterfølgende ungdomsuddannelse.

Herefter følger tilmeldingen, som sker i samarbejde mellem elev, forældre og skolens vejledere.

Se i øvrigt Vejledningens Årsplan for hhv. 9. og 10. Klasse.