Skolevejledning

Indholdsplan for Skolevejledning

Det overordnede formål med vejledningen er, at hjælpe eleverne til at træffe et godt valg med hensyn til uddannelse og erhverv. Dette sker i et tæt samarbejde med eleverne omkring tilmelding til ungdomsuddannelserne, brobygning, praktikforløb m.m.

Det er vores mål, at alle elever tilmeldes en ungdomsuddannelse, og at de er klædt godt på til at fuldføre den. Vi bestræber os meget på at være nærværende i vejledningen og tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planer for fremtiden. Vi lægger stor vægt på at være opdaterede vejledningsfagligt og holder os orienterede om, hvad der sker på uddannelsesområdet og i erhvervslivet.

Vejledningen veksler mellem fælles vejledning i klasserne og individuelle samtaler med den enkelte elev.

Dronninglund Efterskole har to skolevejledere: Anders Larsen og Aage Simonsen.

Årets vejledningsaktiviteter

I starten af skoleåret får alle elever en kort introduktion til skolevejledningen på Dronninglund Efterskole. Herefter påbegyndes arbejdet med brobygning og praktik. Inden første december udarbejdes uddannelsesparathedsvurdering (UPV), efterfulgt af individuelle samtaler og orientering i klasserne om ungdomsuddannelserne. I januar måned afholder vi en uddannelsesaften, hvor forældre er inviteret til orientering om uddannelsesvalg. Her får vi også besøg af tidligere elever, som kommer og fortæller om deres erfaringer og oplevelser.

Brobygning

I november deltager alle 10. klasses elever i obligatorisk brobygning på ungdomsuddannelserne. Tanken bag brobygning er at give eleverne mulighed for afklaring i forhold til valg af uddannelse.

Brobygning forløber over en uge, hvor den enkelte elev vælger to forskellige uddannelser af henholdsvis to og tre dages varighed. Brobygningen koordineres i samarbejde med UU Brønderslev. I brobygningsugerne foregår al undervisning på den valgte uddannelsesinstitution. Vi sørger for transport til og fra uddannelsesinstitutionerne.

Praktik

Alle 9. klasser som er vurderet uddannelsesparat i 8.klasse har mulighed for en uges erhvervspraktik. Praktikstederne vil hovedsageligt være i Dronninglund-området og eleverne bor på skolen i ugen. Praktikken koordineres i samarbejde med eleverne.

OSO

Elever i 10. klasse skal skrive en ‘Obligatorisk Selvvalgt Opgave’ (OSO), der har til formål at hjælpe dem i deres individuelle afklaring af uddannelses- og erhvervsønsker. Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter.
Den obligatorisk selvvalgte opgave tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesønsker, valg af ungdomsuddannelse og fremtidige erhverv. Alle elever tildeles en personlig vejleder, som guider dem i deres skriveproces.

Den koordinerede tilmelding

Inden sidste frist for tilmelding til ungdomsuddannelserne d. 1. marts, udfylder eleverne et afrapporteringsskema, hvoraf det fremgår, hvilke mål eleven har for uddannelse efter efterskolen, og hvilke elementer der skal indgå, for at eleven kan nå disse mål. Herefter skal forældre underskrive uddannelsesvalget på optagelse.dk. Afrapporteringsskemaet følger eleven på den efterfølgende ungdomsuddannelse.