fbpx

COOKIE & PRIVATLIVSPOLITIK

COOKIE, PRIVATLIVSPOLITIK & DATABEHANDLINGSAFTALE

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Hyppige tredjeparter ved digital annoncering

PERSONOPLYSNINGER

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og CPR-oplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding.

De indsamlede oplysninger anvendes og tilgås udelukkende af de medarbejdere de er relevante for.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold, vi laver analyse på basis af alle indhentede data fra dit website når du bestiller en analyse.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Kontoret. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Dronninglund Efterskole
Slotsgade 10
9330 Dronninlgund
Tel. 98 84 19 99
Mail: Kontoret

DATABEHANDLERAFTALE:

1. FORMÅL OG BESKRIVELSE AF BEHANDLING

1.1 Databehandleraftalen har til formål at styre og regulere Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

1.2 Aftalen reguleres af Europa Parlamentets og Rådets forordning EU 2016/2017 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesforordningen) samt i Databeskyttelsesloven.

1.3 Databehandleren behandler forskellige typer personoplysninger vedrørende den Dataansvarlige og den Data-ansvarliges kunder.

1.4 Formålet er, at Databehandleren skal udføre online marketingsopgaver for den Dataansvarlige.

1.5 Den Dataansvarlige definerer selv hvilke oplysninger Databehandleren får, og står selv for overdragelsen af disse oplysninger, hvorfor Dronninglund Efterskole er databehandler, jfr. persondatalovens § 3, stk. 5 og artikel 4, stk. 8 i persondataforordningen. Dataansvarlig er ansvarlig for de personoplysninger, som den Dataansvarlige instruerer Databehandler om at behandle. Dataansvarlig har ansvaret for, at de personoplysninger, som Dataansvarlig instruerer Databehandler om at behandle, må behandles af Databehandler, herunder at behandlingen er nødvendig og saglig i forhold til den Dataansvarliges opgavevaretagelse.

1.6 Oplysningerne opbevares så længe aftalen løber og 6 måneder herefter. Databehandler kan dog ikke slette oplysninger der skal anvendes i forhold til andre retlige forpligtelser.

2. DATABEHANDLERENS FORPLIGTELSER

2.1 Databehandleren må alene behandle de af den Dataansvarlige overførte personoplysninger i overensstemmelse med formålet angivet i pkt. 1.4.

2.2 Databehandler skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor.

2.3 Databehandleren skal sikre, at adgangen til personoplysningerne er begrænset til de medarbejdere der som led i deres arbejde har behov for adgang til personoplysningerne. Medarbejderne skal underlægges tavshedspligt.

2.4 Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder, skal Databehandleren gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Dette for at sikre et sikkerhedsniveau der passer til disse risici, og på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i persondatalovgivningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.

2.5 Databehandleren skal uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden eller fortroligheden underrette den Dataansvarlige herom. Databehandleren skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige i forhold til afklaring af bruddet på persondatasikkerheden, herunder i forbindelse med anmeldelse til Datatilsynet og/eller de registrerede.

2.6 Databehandleren vil på den Dataansvarliges anmodning give denne tilstrækkelige oplysninger til, at den Dataansvarlige kan påse, at kravene i Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven overholdes.

2.7 Den Dataansvarlige, eller en tredjemand udpeget af den Dataansvarlige, kan med rimeligt varsel få adgang til Databehandlerens systemer, der vedrører behandling omfattet af Databehandleraftalen. Den Dataansvarlige kan kun kræve at få adgang til de dele af systemerne der indeholder den Dataansvarliges data, og adgangen kan kun gives ved, at den Dataansvarlige, eller tredjemand udpeget af den Dataansvarlige, er tilstede på et af Databehandlerens kontorer, og at minimum en af Databehandlerens ansatte deltager. Den Dataansvarlige afholder selv omkostningerne hertil.

3. BRUG AF UNDERDATABEHANDLER(E) OG VIDEREGIVELSE

3.1 Ved indgåelse af samarbejde mellem den Dataansvarlige og Databehandleren accepterer den Dataansvarlige, at Databehandleren benytter underdatabehandlere.

3.2 Det er en forudsætning for antagelse af en underdatabehandler, at denne lever op til de databeskyttelsesforpligtelser og kontraktuelle betingelser, som dem der er fastsat i nærværende aftale, herunder at underdatabehandleren skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven.

3.3. Hvis Databehandler overlader behandlingen af personoplysninger, som Dataansvarlig er dataansvarlig for til underdatabehandlere, skal Databehandler indgå en skriftlig (under)databehandleraftale med underdatabehandleren.

3.4. Underdatabehandleraftalen skal pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som Databehandler er pålagt, herunder at underdatabehandleren garanterer at kunne levere tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at kunne implementere de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at underdatabehandlerens behandling til enhver tid opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.

3.5 Dataansvarlig kan til enhver tid forlange dokumentation fra Databehandler for eksistensen og indholdet af underdatabehandleraftaler for de underdatabehandlere, som Databehandler anvender i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser over for Dataansvarlig.

3.6 Al kommunikation mellem Dataansvarlig og underdatabehandleren skal ske via Databehandler.

3.7 Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine forpligtelser, forbliver Databehandleren fuldt ansvarlig over for den Dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

4. FORTROLIGHED

4.1 Al information der afgives eller modtages i forbindelse med denne aftale er fortrolig information.

4.2 Fortrolig information skal behandles strengt fortroligt og må ikke anvendes eller videregives til nogen tredjepart, medmindre dette sker til opfyldelse af denne aftale eller er påkrævet af Databeskyttelsesforordningen og/eller dansk lov.

4.3 Ved ophør af denne aftale skal Databehandler slette alle informationer og al materiale modtaget i forbindelse med samarbejdet mellem Dataansvarlig og Databehandler.

5. MISLIGHOLDELSE

5.1 I tilfælde af Databehandlers eller Dataansvarligs væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den ikkemisligholdende part ophæve aftalen. Ophævelse kan dog tidligst ske 20 arbejdsdage efter, at den ikke-misligholdende part har fremsendt skriftligt påkrav vedrørende misligholdelsen til den misligholdende part med krav om udbedring inden en frist på ikke under 5 arbejdsdage.

5.2 Såfremt udbedring er sket inden for den angivne frist, jf. pkt. 5.1 kan ophævelse ikke ske.

5.3 Databehandler er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog ikke for indirekte tab og følgeskader, medmindre der er udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

6. IKRAFTTRÆDELSE OG OPHØR

6.1 Databehandleraftalen træder i kraft den 25. maj 2018.

6.2 Databehandleren er forpligtet af Databehandleraftalen, så længe denne behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

6.3 Databehandleraftalen bortfalder automatisk ved opsigelse af samarbejdet mellem den Dataansvarlige og Databehandleren eller til det tidspunkt, hvor Databehandleren ikke længere behandler personoplysninger for den Data-ansvarlige.

7. LOVVALG OG VÆRNETING

7.1 Databehandleraftalen reguleres af dansk ret.

7.2 Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden måde er forbundet med denne Databehandleraftale, skal afgøres ved byretten i Aalborg.

LOKATIONER, INKL. ANGIVELSE AF LAND FOR BEHANDLINGEN

Slotsgade 10
9330 Dronninlgund

STIL ET SPØRGSMÅL

Har du et spørgsmål eller er der ting, du gerne vil have uddybet.

BooK Rundvisning

Du kan altid kontakte skolen for at få en uforpligtende rundvisning

BESTIL MATERIALE

Vil du gerne vide mere om skolen, så kan du bestille vores digitale brochure lige her

Dronninglund Efterskole

Slotsgade 10
9330 Dronninglund

Kontor@dronninglundefterskole.dk
Tlf. 98 84 19 99

Trafikinformation

Dronninglund - Aalborg

Bus 30 min. - Afgang lige uden for skolen.

Dronninglund - Aarhus

Bus + tog 125 min - Afgang lige uden for skolen.

Dronninglund - Brønderslev

Bus 50 min. - Afgang lige uden for skolen.

Dronninglund - Frederikshavn

Bus 80 min. - Afgang lige uden for skolen.