Vedtægter for skolen

Vedtægter for Dronninglund Efterskole

AF 09. JUNI 2010

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Dronninglund Efterskole.

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1.  Dronninglund Efterskole, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2.  Institutionen er i henhold til skolens fundats oprettet d. 26. juli 1959 og har hjemsted i Dronninglund i Brønderslev kommune.

Stk. 3.  Skolen ejer ejendommen matr. nr. 1 am, 1 ar, 1 as, 1 at, 1 e og 1 bb Dronninglund Hovedgård, Dronninglund.

Stk. 4.  Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

Skolens formål er på grundlag af den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter:

 • At møde eleverne med evangeliet om Jesus Kristus.
 • At medvirke til, at eleverne på dette grundlag kan tage stilling til menneskelivets udfordringer.
 • I et kristent fællesskab at udvikle dem til modenhed, ansvarsbevidsthed og samarbejdsvilje.
 • At give dem en undervisning, der kan danne basis for deres videre uddannelse.

Stk. 5. Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Det er af stor betydning, at eleverne møder det kristne evangelium, og at der skabes rum for refleksion og dialog om tro, liv og eksistens. Vi tror på, at den enkelte elev udvikler sig, ved

 • at blive opfattet som en unik personlighed med stor værdi
 • at samarbejde med andre på trods af forskelligheder, og at tage ansvar i et forpligtende og ligeværdigt fællesskab.

§ 2. Repræsentantskab

Stk. 1.  Følgende kan være medlemmer af skolens repræsentantskab:

Myndige personer, der er valgt som repræsentanter i henhold til stk. 2.

Stk. 2.  Som medlemmer af skolens repræsentantskab kan optages repræsentanter for aktive kredse og aktive, lokale foreninger i tilknytning til Indre Mission, KFUM og KFUK, De Grønne Pigespejdere, KFUM-spejderne og FDF i Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg kommuner.

Der kan fra hver aktiv kreds/lokal forening vælges 1 repræsentant.

Repræsentanternes funktionstid er 3 år, men genvalg af repræsentanter kan finde sted.

Stk. 3.  Medlemskab af skolens repræsentantskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabsmødet både af den som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4.  Medlemskab giver adgang til på repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer får først stemmeret efter 1 måneds medlemskab.

Stk. 5.  Skolens årsregnskab/årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor det skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1.  Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra de foreninger, der står bag repræsentantskabet eller ved gaver fra andre.

Stk. 2.  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3.  Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal anbringes i henhold til lovgivning herom, jævnfør § 8 i lov om frie kostskoler.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Repræsentantskabsmødet.

Stk. 1.  Repræsentantskabsmødet består af repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2.  Repræsentantskabet vedtager ændringer i vedtægterne, jævnfør § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jævnfør § 13.

Stk. 3.  Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Repræsentantskabet indvarsles af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab/årsrapport
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 6. Valg af formand for repræsentantskabet. Formanden vælges blandt medlemmerne af bestyrelsen
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Stk. 4.  Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før repræsentantskabsmødet. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før.

Stk. 5.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 20 % af medlemmerne af det til enhver tid registrerede repræsentantskabet skriftligt har krævet det. Det indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde sammen med dagsordenen.

Stk. 6.  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal mødte medlemmer, jævnfør dog § 13.

Stk. 7.  1 – ét – medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8.  Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1.  Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 1. Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.
 2. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
 3. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for personer, jævnfør nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jævnfør nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
 4. Ansatte i ledende stillinger hos personer, jævnfør nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jævnfør nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
 5. Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 2.  Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen og afgår hvert år med tre. Genvalg kan ske.

Stk. 3.  Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 4.  Skolens forstander deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. Endvidere kan 2 repræsentanter for medarbejderrådet/lærerrådet uden stemmeret deltage i møderne.

Stk. 5.  Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark.

Stk. 6.  Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

Stk. 7.  Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jævnfør stk. 1, 3 og 5, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt indtræde et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jævnfør § 4.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1.  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolens repræsentantskab. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2.  Bestyrelsen ansætter og afskediger lærerne efter indstilling fra forstanderen.

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3.  Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4.  Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5.  Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6.  Bestyrelsen godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 7.  Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsregnskab/årsrapport, jævnfør § 10, stk. 1.

Stk. 8.  Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1.  Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2.  Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3.  Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Det skal fremgå af protokollen, hvor mange medlemmer, der var til stede, og om mødet var beslutningsdygtigt. Protokollen underskrives senest på det efterfølgende møde. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 5.  Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelser i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6.  En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 7.  Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8.  Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9.  Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse.

Stk. 1.  Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2.  Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3.  Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4.  Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Stk. 5.  Forstanderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd.

Stk. 1.  Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Herudover dannes et lærerråd af skolens forstander og lærere

Stk. 2.  Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3.  Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

a. Skolens formålsparagraf og vedtægter.

b. Forslag til nybygning og ombygning.

c. Forstander- og læreransættelse.

d. Skolens årsregnskab/årsrapport og budget.

e. Fastsættelse af skolens kursusterminer og kursus.

§ 10. Regnskab og revision.

Stk. 1.  Årsregnskabet/årsrapporten udarbejdes hvert år inden den 15. marts. Årsregnskabet/årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2.  Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 15. marts, hvorefter det reviderede årsregnskab/årsrapport, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede årsregnskab/årsrapport inden fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jævnfør § 5.

Stk. 3.  Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsretten.

Stk. 1.  Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2.  Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer.

Stk. 1.  Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af undervisningsministeriet.

Stk. 2.  Ændring af vedtægterne skal vedtages på et repræsentantskabsmøde.

§ 13. Nedlæggelse.

Stk. 1.  Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2.  Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3.  Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4.  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5.  Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.